RAPORT FINAL DE IMPLEMENTARE

a proiectului CNFIS-FDI-2022-0087 cu titlul „Infrastructură universitară pentru formare de calitate și viață sănătoasă” (REconect-UBc)

 

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

 

Bugetul total al proiectului REconect-UBc (Domeniul 3): 371.000 lei, din care 211.000 lei finanțare Minister, iar 160.000 lei cofinanțare UBc

 

Pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost realizate activităţile preconizate, astfel:

Activităţi realizate

A1-a fost întocmit proiectul tehnic în baza căruia s-a întocmit caietul de sarcini;

A2-au fost achiziționate lucrări de reparații și modernizare a spațiului de 130 mp și h=5.2 m;

A3–s-a realizat monitorizarea lucrărilor. S-au finalizat reparații și zugrăveli la pereți și tavan, protejarea pereților laterali și a zonelor cu risc de contact cu suprafețe de protecție, s-a montat un sistem de încălzire în pardoseală pentru eliminarea riscului de accidente.

A4-au fost evaluați indicatorii morfo-funcționali a  206 studenți de la toate programele de studii ale UBc. Evaluarea a fost realizată de 10 studenți din anii terminali ai programelor KMS și KERF, coordonați de 2 profesori și 2 masteranzi, angajați în proiect;

A5–în octombrie s-au selectat instrumentele de evaluare a indicatorilor relevanți pentru realizarea bazei de date și a programelor profilactice;

A6–s-a creat matricea pentru colectarea datelor relevante în cercetare-evaluare;

A7–pe 07.11.22 au fost instruiți 51 studenți pentru colectarea și utilizarea datelor;

A8-50 studenți  au participat în 08.11.22 la un workshop cu tema Etica cercetării și evaluarea subiecților umani. Studenții au aflat ce presupune o abordare etica a cercetării, ce este si ce forme are plagiatul etc.

A9-în data de 10.11.2022 a fost organizat un workshop-l cu 45 de studenți mentorați în realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor. A fost pus accentul pe abordările interdisciplinare integrative și identificarea de tematici de cercetare comune studenților de la specializări diferite;

A10-studenții au lucrat la realizarea designului proiectelor de cercetare/absolvire folosind resursele proiectului;

A11-Valorificarea activității de cercetare a studenților va fi concretizată în Competiția științifică studențească programată în data de 28.11.2022, 5 dintre proiectele cele mai valoroase vor fi premiate de un juriu.

A12-Plecand de la datele colectate după evaluările morfo-funcționale au fost elaborate de experți și studenții din anii terminali 20 programe remediale/profilactice (R/P);

A13-177 studenți din GT, au beneficiat de activitățile R-P în octombrie și noiembrie în cadrul a 10 sesiuni de grup de realizate de 5 experți și 10 studenți voluntari, ghidați de expertul coordonare activități R-P;

A14-expertul în coordonarea activităților profilactice a realizat Ghidul cu programe remediale/profilactice (https://reconect-ubc.ub.ro/images/Coperta_interiora_si_titlul_la_Ghidul_cu_programe_remediale_profilactice.pdf).

A15 - Promovarea proiectului. Informații despre proiect au fost promovate și publicate în: presa locală 2 anunțuri (https://www.desteptarea.ro/proiectul-infrastructura-universitara-pentru-formare-de-calitate-si-viata-sanatoasa-implementat-de-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/, https://www.desteptarea.ro/conferinta-de-inchidere-a-proiectului-re-connect-ubc-coordonat-de-universitatea-vasile-alecsandri-din-bacau/),

A16. Managementul proiectului s-a realizat pe toată perioada de implementare prin întâlniri de lucru periodice ale echipei de management cu experții desemnați.

Pe site-ul proiectului, https://reconect-ubc.ub.ro/index.php, se pot accesa informaţiile.

Indicatorii asumaţi şi îndepliniţi:

O1(A1, A2, A3)

R1-1 caiet de sarcini cu specificații tehnice pentru realizarea modernizării bazelor de practică,

R2-1 spațiu de 160 mp modernizat/adaptat nevoilor de desfășurare în siguranță a activităților cu studenții.

R3-1 PV de recepție a lucrărilor.

O2(A4, A5, A6,A7,A8, A9,A10,A11)

R4-206 studenți UBc evaluați morfo-funcțional și 10 studenți voluntari de la programele de studii KMS și KERF implicați în activități practice de evaluare;

R5-1 baterie de instrumente pentru evaluarea indicatorilor relevanți în evaluarea morfo-funcțională.

R6-1 bază de date cu rezultatele măsurătorilor.

R7-51 studenți instruiți in colectarea și utilizarea datelor.

R8-1 WS, 51 studenți participanți; 1 WS, 45 studenți participanți.

R9-45 studenți mentorați în realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor.

R10-1 WS pentru abordare interdisciplinară a tematicilor experimentale din lucrările de finalizare a studiilor. R11-31 de designuri proiecte finalizare studii.

R12-1 competiție de comunicări științifice studențești.

O3 (A12, A13, A14, A15, A16)

R13-20 programe remediale/profilactice.

R14-177 studenți UBc, beneficiari de programe R/P.

R15- 10 studenți voluntari implicați în activități practice R/P.

R16-1 ghid de programe remediale.

R17- 1 site proiect, 1 conferință finală organizată, 1  anunț publicat pe site-ul UBc, 1 articol în presa locală, 1 minută a conferinței proiectului (https://reconect-ubc.ub.ro/images/minuta_conferinta_%C3%AEnchidere_FDI.pdf) și 1 raport final de implementare (https://reconect-ubc.ub.ro/index.php/raport-de-implem)

Indicatori de rezultat: IR1. Modernizarea și asigurarea spațiilor de formare in condiții sigure pentru desfășurarea activităților didactice și practice care implică exercițiul fizic a determinat creșterea gradului de implicare a studenților UBc în activitățile fizice P/R. IR2. A fost structurat un set de activități transferabile în viața cotidiană ce pot contribui la starea de bine și sănătate a 4% din studenții UBc. IR3. Experiența personală de învățare și formare a GT este valorificata în abordarea unui stil de viață sănătos.

Acţiuni preconizate (în anul 2023) cu finanţare din veniturii proprii/proiecte/colaborări cu agenţi economici etc.: Utilizarea ghidului de către promoțiile viitoare. Din baza de date se vor publica articole de specialitate. Spațiul modernizat va fi folosit și de către studenți UBc pentru activități profilactice.

Rector,                                                                                    Data:                           

Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY

Contabil Șef,

Ec. Cristina BORDIANU

Director proiect,

Conf. univ. dr. Dan Iulian ALEXE